Deel I  Algemene bepalingen

Samenwerkingsverband

Artikel 1 – Noordrand

De openbare bibliotheken van Noordrand hanteren een gezamenlijk gebruikersreglement.
De algemene bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle bibliotheken van dit samenwerkingsverband, hun filialen/uitleenposten en de dienstverlening buiten de muren van de bibliotheek. De algemene bepalingen worden aangevuld met bepalingen die voor iedere bibliotheek specifiek zijn.  

Artikel 2 – Slim Netwerk

Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.

Meer info

Inschrijven en verantwoordelijkheden

Artikel 3 – Akkoord

Door de bibliotheek te bezoeken of door zich in te schrijven, verklaart de betrokkene zich akkoord met dit reglement. Het reglement is raadpleegbaar ter plekke of op de website van de bibliotheek.

Artikel 4 – Inschrijving

Lid worden van de bibliotheek gebeurt met een geldige identiteitskaart of een geldig persoons- en Belgisch adresbewijs. Kinderen tot en met 11 jaar kunnen zich enkel inschrijven wanneer ze vergezeld zijn door een ouder of voogd met een geldige identiteitskaart of een geldig persoons- en Belgisch adresbewijs. Kinderen en personen die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken, ontvangen bij de inschrijving een lidkaart. 

Artikel 5 – Lidmaatschap en tarieven

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zijn gratis lid. 
Vanaf 18 jaar betaal je eenmaal per jaar 5,00 euro voor 12 maanden. 
In een aantal bibliotheken van Noordrand wordt hiervan afgeweken voor een of meer lenerscategorieën. Zie verder bij ‘Specifiek voor jouw bibliotheek’.
Vervanging van de lidkaart door verlies of beschadiging kost 3,00 euro.
Je mag je elektronische identiteitskaart of lidkaart niet door iemand anders laten gebruiken.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij/zij mag deze materialen niet aan anderen doorgeven. Bij minderjarige gebruikers is de ouder of voogd verantwoordelijk.
Voor je materialen leent, dien je ze na te kijken op beschadiging en volledigheid. Bij een probleem verwittig je de bibliotheekmedewerker om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld.
Zonder voorafgaande opmerkingen word je geacht de materialen in goede staat te hebben ontvangen. Bij verlies of beschadiging van materialen betaal je kosten volgens de specifieke bepalingen van de bibliotheek waar je het materiaal leende. Zie verder bij ‘Specifiek voor jouw bibliotheek’.
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor defecten of beschadigingen aan apparatuur, veroorzaakt door het afspelen van geleende materialen.

Artikel 7 – Privacy

De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden. Je kan de volledige privacyverklaring raadplegen in de bibliotheek of downloaden op bibliotheek.be/privacyverklaring-bibliotheeksysteem.
De bibliotheek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of GDPR).

Artikel 8 – Auteursrechten

De bibliotheek houdt zich aan de bepalingen van de auteurswet. Je mag documenten uitsluitend voor eigen gebruik kopiëren. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

Lenen, verlengen en terugbrengen

Artikel 9 – Maximaal aantal materialen

Je kan per keer maximaal 20 materialen lenen.

Artikel 10 – Leentermijn en verlengen 

Uitlenen en verlengen kan enkel mits het voorleggen van een geldig inschrijvingsbewijs.
De leentermijn is 4 weken.
De leentermijn kan eenmaal met 4 weken verlengd worden.
Verlengen is online mogelijk via ‘Mijn Bibliotheek’ en in de bibliotheek.
Wanneer iemand anders een materiaal reserveerde, kan je de leentermijn niet verlengen.
Voor bijzondere en/of tijdelijke collecties en tijdens vakantieperiodes kunnen er in sommige bibliotheken afwijkende leentermijnen of -leenvoorwaarden gelden. 

Artikel 11 – Leengeld

Voor het lenen van materialen wordt geen leengeld aangerekend.

Artikel 12 – Terugbrengen

Materialen breng je terug naar de bibliotheek waar je ze leende.  Buiten de openingsuren kan je gebruik maken van de inleverbus. Zie verder bij ‘Artikel 22 - Inleverbus’.

Opvolging leentermijn

Artikel 13 – Boetes

Als je de leentermijn overschrijdt, betaal je een boete van 0,10 euro per openingsdag per materiaal en de eventuele kosten voor herinneringsbrieven. 
Het aanrekenen van de boete start op de dag na het verstrijken van de leentermijn en wordt per dag gerekend. De maximale boete is 5,00 euro per materiaal.

Artikel 14 – Herinneringsmail

Indien je een mailadres opgaf, ontvang je een herinneringsmail voordat de leentermijn afloopt. 
Deze mail is louter informatief. Het niet ontvangen van deze mail kan je niet inroepen als reden om geen boete te moeten betalen. Hou daarom steeds de inleverdatum op je uitleenticket of via ‘Mijn Bibliotheek’ in de gaten. Breng de bibliotheek steeds op de hoogte bij een wijziging van je contactgegevens.

Artikel 15 – Overschrijden leentermijn

Als de leentermijn één week overschreden is, krijg je een mail of brief met een eerste herinnering. 
Als je hierop niet reageert, krijg je een week later een tweede herinnering per brief.
Bij de derde herinnering worden de vervangingskosten van de uitgeleende materialen vermeld. Deze brief is de laatste kans om te vermijden dat je de vermelde vervangingskosten moet betalen.
Lever de materialen zo snel mogelijk in of neem contact op met de bibliotheek.

Artikel 16 – Financieel dossier

Wanneer je niet reageert op de drie herinneringen vanuit de bibliotheek, wordt je lidmaatschap geblokkeerd en moet je alle materialen vergoeden. Terugbrengen kan dan niet meer. Eventuele teruggave van materialen kan er in geen geval toe leiden dat het bedrag van de vordering aangepast wordt. Dit wordt verder opgevolgd door de financiële dienst van de gemeente, waarbij er extra kosten kunnen in rekening worden gebracht.

Artikel 17 – Blokkering lidmaatschap

Je lidmaatschap wordt geblokkeerd indien je 5,00 euro openstaande kosten hebt (lidgeld niet meegerekend). In dat geval kan je niets meer lenen of verlengen tot je kosten betaald zijn.

Reserveren

Artikel 18 – Reserveren 

Je kan gelijktijdig maximaal 5 materialen reserveren. Hiervoor betaal je een reservatiekost van 1,00 euro per materiaal. Van zodra de gereserveerde materialen beschikbaar zijn, ontvang je een mail, brief of telefoon. Je hebt dan 14 dagen tijd om je gereserveerde materialen af te halen.  Deze kosten worden ook aangerekend wanneer je het materiaal niet komt afhalen.

Artikel 19 – Aanvragen uit andere bibliotheken

Je kan gelijktijdig maximaal 5 materialen aanvragen bij andere openbare bibliotheken. Hiervoor betaal je een kost van 2,50 euro per geslaagde aanvraag. De leentermijn voor materialen van een andere bibliotheek is maximaal 4 weken. Deze materialen kunnen niet verlengd worden. Deze kosten worden ook aangerekend wanneer je het materiaal niet komt afhalen.

Artikel 20 – Onvoorziene omstandigheden

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.

Deel II  Specifiek voor jouw bibliotheek

Artikel 21 – Vergoeden van bibliotheekmaterialen

Bij verlies of beschadiging van een materiaal betaal je de oorspronkelijke aankoopprijs (incl. btw) van dit materiaal.

Artikel 22 – Inleverbus

Buiten de openingsuren kan je gebruik maken van de inleverbus om materialen terug te brengen. De volgende openingsdag worden de materialen ingenomen. Deze openingsdag geldt als inleverdatum. Eventuele boete moet je betalen bij een volgend bibliotheekbezoek. 
Tegen onze vaststelling van beschadigingen of onvolledigheid is geen verhaal mogelijk. 

Artikel 23 – Internet

Iedereen kan gratis gebruik maken van het lokale wifi-netwerk.
Computers met internetverbinding zijn beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek voor bibliotheekgebruikers met een geldig lidmaatschap. Zij moeten zich registreren met hun lidkaart of identiteitskaart. 
Om de rust te verzekeren worden max. 2 personen per pc toegelaten.
In volgorde van aanmelding kan gedurende een uur gewerkt worden. Deze tijdsduur kan verlengd worden indien geen andere kandidaat-gebruikers zich aandienen.
Reserveren is niet mogelijk.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur van de gebruiker, noch voor verlies van gegevens.
De bibliotheek is een publieke ruimte, toegankelijk voor mensen van elke leeftijd en overtuiging. Het gebruik van internet  is niet toegelaten voor onwettige doeleinden of het bekijken van aanstootgevende sites.

Logo bib Grimbergen

Artikel 24 - E-readers en e-boeken

Vanaf 12 jaar kan je een e-reader lenen voor het lezen van e-boeken die door de bibliotheek op het toestel worden geplaatst. Je mag e-boeken niet kopiëren, verwijderen en/of toevoegen. We lenen geen e-boeken uit op persoonlijke toestellen.
Je kan maximum 1 e-reader per lidmaatschap ontlenen.
De lener kan maximum 5 e-boeken per e-reader ontlenen.


De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De lener zal de e-reader met zorg behandelen en niet uitlenen aan derden.
Het terugbrengen van de e-reader kan enkel aan de balie. Om schade te voorkomen mag je ze niet in de inleverbus steken. Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of beschermhoes rekenen we de volledige kostprijs aan.

Artikel 25 – Bijzondere bepalingen

Geluidsoverlast, roken, eten en drinken zijn niet toegestaan in de bib. 
Dieren worden niet toegelaten tenzij als begeleiding van personen met een beperking.

Artikel 26 – Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 26 februari 2021.

 

Ontdek het retributiereglement met de prijzen op deze pagina.