Artikel 1: Toegankelijkheid

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.

Artikel 2: Inschrijving

Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.

Artikel 3: Verantwoordelijkheid

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 4: Auteursrechten

De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

Artikel 5: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of provincie. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden.

Artikel 6: Onvoorziene omstandigheden

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van respectievelijke gemeente.

Artikel 7: Aantal documenten per keer

Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen.

Artikel 8: Uitleentermijn en verlengen

Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek, telefonisch of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet overschreden is.

Artikel 9: Overschrijden uitleentermijn

Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel kosten voor de aanmaningsbrieven. Er worden maximaal 3 gewone aanmaningen gestuurd. Daarna volgt een aanmaning die aangetekend wordt verstuurd. Het aanreken van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag gerekend.

Artikel 10: Reserveren

De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen. Ook voor interbibliothecair leenverkeer kan hij maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. Ook indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt.

Artikel 11: Lidmaatschap en tarieven

Onder 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Vanaf 18 jaar bedraagt het lidmaatschap 3 euro. Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten op het bibliotheeknet. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden.

Artikel 12: Internet

§1. Het raadplegen van het internet wordt enkel toegestaan aan gebruikers, in het bezit van een geldige persoonlijke lenerspas. Zij moeten deze lenerspas afgeven aan de balie. Om de rust te verzekeren worden max. 2 personen per pc toegelaten.

§2. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen enkel onder begeleiding van hun ouders toegang tot internet.

§3. Internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De apparatuur wordt 15 minuten voor sluitingstijd uitgeschakeld. De computers kunnen voor instructieve doeleinden tijdelijke gereserveerd worden door het personeel. Persoonlijk gebruik is dan niet mogelijk.

§4. In volgorde van aanmelding kan gedurende een uur gewerkt worden. Deze tijdsduur kan verlengd worden indien geen andere kandidaat-gebruikers zich aandienen.

§5. Reserveren is niet mogelijk.

§6. Informatie uit internet kan tegen betaling per pagina (A4) afgedrukt worden.

§7. Het gebruik van eigen USB-sticks is toegelaten. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan externe geheugen of computerapparatuur van de gebruiker, noch verlies van gegevens.

§8. De bibliotheekmedewerkers kunnen u helpen bij het starten. Zij zijn u graag behulpzaam met algemene zoeksuggesties. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet.

§9. De bibliotheek is een publieke ruimte, toegankelijk voor mensen van elke leeftijd en overtuiging. Het bezoeken van websites met aanstootgevende inhoud is verboden.

Artikel 13: Schade

Het gebruik van materialen, uitgeleend door de openbare bibliotheek Grimbergen en haar filialen, gebeurt op eigen risico.

Artikel 14: Inschrijvingen

Bij inschrijvingen ontvangt men een lenerspas. Deze is strikt persoonlijk. Bij verlies of diefstal moet men onmiddellijk aangifte doen bij de bibliotheek. Een nieuwe lenerspas kan tegen betaling verkregen worden.
Adresveranderingen moeten onmiddellijk meegedeeld worden aan de bibliotheek.
Jongeren onder de 15 jaar kunnen zich enkel voor de jeugdafdeling inschrijven (met toestemming van de ouders) en betalen geen bijdrage. Zij kunnen, mits betaling, wel cd’s en jeugdvd’s ontlenen. Tussen 15 en 18 jaar betalen zij nog steeds geen jaarlijks lidgeld, maar kunnen zij wel gebruik maken van alle anderen afdelingen van de bibliotheek.

Artikel 15: Uitleningen en verlengingen

Uitlenen en verlengen kan enkel mits voorlegging van een geldige persoonlijke lenerspas.
Bij elke uitlening ontvangt de gebruiker een ticket met een overzicht van alle betaalde bedragen en van alle ontleningen met hun vervaldatum. Bij betwistingen achteraf zullen de gegevens van de bibliotheekadministratie steeds beslissend zijn.
Elke verlenging wordt inzake leentermijn en leengeld beschouwd als een nieuwe ontlening.
Als een lener een werk verliest of beschadigt, moet hij de vervanging of reparatie van dit werk betalen.
Referentiewerken en het recentste nummer van dagbladen en tijdschriften mogen enkel in de bibliotheek geraadpleegd worden.

Artikel 16: Diversen

Het is niet toegelaten om de bibliotheek binnen te komen met huisdieren, voedingswaren of drank.

Artikel 17: Inleverbus

Buiten de openingsuren kan u in de bibliotheek van Strombeek-Bever, voor de materialen die u in de hoofdbib ontleend hebt, gebruik maken van de inleverbus. De volgende openingsdag worden de materialen ingenomen. Eventuele boetes dienen vergoed te worden bij het volgende bezoek. Tegen onze vaststelling van beschadiging of onvolledigheid is geen verhaal mogelijk.